۵ بازديد
در شرکت های سهامی عام،پس از اخذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید،باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،به اطلاع صاحبان سهام برسد.  ثبت افزایش سرمایه شرکت در این آگهی باید اطلاعات مربوط به مبلغ افزایش سرمایه و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود ،حق تقدم در خرید آن ها را دارد و نحوه پرداخت ذکر شود.بعلاوه باید در آگهی مزبور قید شود که صاحبان سهام بی نام،برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند،ظرف مهلت معین که نباید کمتر از بیست روز باشد،به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده است،مراجعه کنند.برای صاحبان سهام با نام،گواهینامه های خرید باید توسط پست سفارشی،ارسال گردد.

گواهینامه های حق خرید سهم،باید به همان ترتیبی که برای امضای اوراق سهام مقرر است،به امضاء برسد.(یعنی به وسیله لااقل دونفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند،امضاء شود).بعلاوه در گواهینامه مزبور باید نکات ذیل قید گردد:
_نام و شماره ثبت و مراکز اصلی شرکت
_مبلغ سرمایه فعلی و همچنین مبلغ افزایش سرمایه شرکت
_تعداد و نوع سهامی که دارنده گواهینامه حق خرید آن را دارد با ذکر مبلغ اسمی سهم و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش آن
_نام بانک و مشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم باید در آن پرداخته شود.
_مهلتی که طی آن دارنده گواهینامه می تواند از حق خرید مندرج در گواهینامه استفاده کند.این مهلت نباید از دو ماه کمتر باشد،ولی قابل تمدید است.
_هر گونه شرایط دیگری که برای پذیره نویسی مقرر شده باشد.
در صورتی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا صاحبان سهام از حق تقدم خود،ظرف مهلت مقرر استفاده نکنند،حسب مورد تمام یا باقی مانده سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد.
در شرکت سهامی عام،باید قبل از عرضه کردن سهام جدید،برای پذیره نویسی،ابتدا "طرح اعلامیه پذیره نویسی"سهام جدید،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شود.لازم است که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی سالانه رسیده است نیز به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی مزبور به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم گردد.در صورتی که تا آن موقع ترازنامه و حساب سود و زیان تنظیم نشده باشد،این امر باید در طرح اعلامیه پذیره نویسی قید شود.مرجع ثبت شرکت ها،پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی وضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات قانونی،اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد کرد.

  • مطالب طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید

طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید که به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم می شود،باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد:
نام و شماره ثبت شرکت سهامی عام،موضوع و نوع فعالیت آن،مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن،در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد،تاریخ انقضای مدت،مبلغ سرمایه شرکت قبل از افزایش سرمایه،اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن،هویت کامل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت،شرایط حضورو حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی،مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه،مبلغ و تعداد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم که شرکت منتشر کرده است و مهلت و شرایط تبدیل اوراق قرضه به سهم،مبلغ بازپرداخت نشده انواع دیگر اوراق قرضه ای که شرکت منتشر کرده است وتضمینات مربوط به آن،مبلغ دیون شرکت وهمچنین دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است،مبلغ افزایش سرمایه،تعداد و نوع سهام جدیدی که صاحبان سهام با استفاده از حق تقدم خود نعهد کرده اند،تاریخ شروع و خاتمه مهلت پذیره نویسی،مبلغ اسمی و نوع سهامی که باید تعهد شود و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم،حداقل سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد شود،نام بانک ومشخصات حساب سپرده ای که وجوه لازم در آن پرداخته شود،ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری یکه اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن نشر می شود.

  • انتشار اعلامیه پذیره نویسی:

اعلامیه پذیره نویسی سهام جدید شرکت سهامی عام،باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن نشر می شود،اقلا در دو روزنامه کثیرالانتشار دیگر آگهی گردد و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن به عمل می آید،در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود.در اعلامیه پذیره نویسی باید قید شود که آخرین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت که به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است،در نزد مرجع ثبت شرکت ها ودر مرکز شرکت برای مراجعه آماده است.خریداران سهام جدید ظرف مهلتی که در اعلامیه مزبور معین شده است و نباید از دو ماه کمتر باشد،به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء کرده و کل مبلغ آن را تادیه و رسید دریافت خواهند کرد.مهلت مزبور قابل تمدید است.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در مونوبلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.